Efter sommeren 2023 går Assens Forsyning A/S i gang med gravearbejdet til sidste etape med adskillelse af spildevand og regnvand i Haarby til glæde for borgere, dyreliv og miljøet. Etapen forventes afsluttet med udgangen af 2024/2025.

Ved at anvende Mølledammene til opsamling og rensning af regnvand undgås at nedgrave store dyre rørledninger til opmagasinering af regnvand. – Adskillelsen af spildevand og regnvand medfører også mindre risiko for oversvømmelse og giver mulighed for at nedlægge eksisterende overløb. Når overløbene nedlægges, undgås det at lede u-renset spildevand til Haarby Å, som det f.eks. sker i dag på grund af manglende kapacitet i kloakken ved kraftige nedbør, fortæller projektchef Michael Dissing Nielsen fra Assens Forsyning.

En hjælpende hånd til Haarby Å

Når regnvandet udledes via regnvandsledninger i stedet for at løbe til et renseanlæg sammen med spildevandet undgås samtidigt belastning af det nye renseanlæg og der spares energi fordi renseanlægget ikke skal rense regnvandet. – Som en del af løsningen vil en stor del af Haarby Å ikke længere løbe gennem Mølledammene. Det er dog sikret at en mindre del af Haarby å kan løbe gennem Mølledammene, hvilket vil bidrage til en minimums vandudskiftning og at vandkvaliteten fastholdes i Mølledammene – også i tørre somre, fortæller Michael Dissing Nielsen.

Forsat mulighed for lystfiskeri

Projektet vil bidrage til at opfylde EU´s Vandrammedirektiv og statens Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. – Det vil fortsat være muligt for lystfiskere at bruge Mølledammene. Uden den nuværende forbindelse til Haarby Å vil havørren dog ikke længere have adgang til Mølledammene, men både den generelle fauna og havørredbestand i Haarby Å vil få væsentligt bedre vilkår når åens hovedløb adskilles fra Mølledammene, fortæller Michael Dissing Nielsen.

En samlet miljøgevinst

Samlet giver adskillelsen af Haarby Å og Mølledammene en miljøgevinst bl.a. gennem et mindre CO2-aftryk og udledning af iltforbrugende stoffer, næringsstoffer og metaller til vandmiljøet. – Efter planen vil spildevandet fra Haarby fra 2024-2025 også bidrage til produktionen af biogas og dermed til produktion af el og varme på det nye højteknologiske biogas- og renseanlæg i Assens, som er blandt Danmarks mest energieffektive renseanlæg, fortæller driftschefen stolt.