Byerne langs de danske kyster må forberede sig på en stadigt stigende trussel som følge af klimaforandringerne. Nu uddeler foreningen Realdania i samarbejde med Kystdirektoratet 10 mio. kroner til ti plan- og procesprojekter. Projekterne skal være med til at ruste kystbyerne til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand ønsker Realdania sammen med Kystdirektoratet at styrke indsatsen mod de store samfundsmæssige tab, der kan blive konsekvensen af havvandsstigninger og stormflod. Gennem to ansøgningsrunder har interesserede kystkommuner fået mulighed for at gå forrest i indsatsen og bidrage til at løse fremtidens udfordringer med klimatilpasning af byer ved kysten og samtidig udvikle byerne i bæredygtig retning.

”Vi er selvfølgelig glade for den store interesse for at forberede vores byer på et vildere og voldsommere klima i fremtiden. Det er ti spændende og visionære projekter vi nu giver støtte, og jeg er sikker på, at de kan skabe det planmæssige grundlag for ti gode og fremtidssikrede løsninger, som også andre byer og kommuner, kan lade sig inspirere af,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

I 2019 blev der givet medfinansiering til otte projekter, og nu er turen kommet til de ti næste projekter. Som eksempel vil man i Strøby Egede i Stevns Kommune se på, hvordan byudvikling og kystbeskyttelse kan samtænkes med den lokale naturpark ved Tryggevælde Å. Og i Ebeltoft i Syddjurs Kommune ønsker man at sætte fokus på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur.

”Vi står over for en kæmpe udfordring i et land med så meget kystlinje og så mange mennesker, der bor tæt ved vandet. For at hjælpe landets 76 kystkommuner har Kystdirektoratet udviklet værktøjet Kystplanlægger2120, der både afdækker risikoniveauet og kommer med konkrete vejledende forslag til risikohåndteringen 100 år ud i fremtiden. Det spiller fint ind som en del af løsningen på fremtidens udfordringer for byerne i kystkommunerne, siger Merete Løvschall, kystdirektør i Kystdirektoratet.

Der er kommet ti ansøgninger ind fra hele landet, og de bliver alle imødekommet. Tilmed passer den søgte medfinansiering til det samlede beløb på 10 mio. kr., som Realdania har sat af i denne runde.

Om partnerskabet Byerne og det stigende havvand

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer – til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.

Kystdirektoratet og den filantropiske forening Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterierne omfatter blandt andet: 1) at byen eller bydelen står over for en reel risiko for oversvømmelse, 2) at ansøgningen beskriver en helstøbt planlægningsproces, 3) at kommunen i den pågældende by arbejder helhedsorienteret med proaktiv nedbringelse af risiko for oversvømmelse, 4) at projektet er solidt forankret kommunalt – politisk og administrativt og 5) at ansøgningen er præcis og klar i sit fokus og resultater, herunder de kvaliteter, som er beskrevet i ansøgningsvejledningen.

Partnerskabet er en del af foreningen Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.