Udbuddet af puljen til negative CO2-emissioner (NECCS-puljen) er afsluttet, og Energistyrelsen har tildelt kontrakt til tre selskaber om nye CCS-projekter. Tilsammen vil projekterne sikre fangst og lagring af 160.350 tons CO2 årligt i perioden fra 2026 til og med 2032. Det svarer til det årlige CO2-optag fra cirka 16.000 hektar skov.

Energistyrelsen har indgået kontrakt med BioCirc CO2 ApS og Bioman ApS på 126 mio. kr. og 28 mio. kr. Energistyrelsen har også tildelt Carbon Capture Scotland Limited en kontrakt på 12 mio. kr.

Flere markedsaktører har undervejs leveret nyttige input til indretningen af udbudsmaterialet og det forhold, at tre selskaber vil indgå en bindende kontrakt med Energistyrelsen, viser, at der er interesse i markedet for fangst og lagring af såkaldt biogent CO(CO2 fra biomasse).

De tre tilbud, som er modtaget, lever op til udbudskravene, og Energistyrelsen vurderer, at alle selskaber har kapaciteten til at sikre fangst, transport og lagring af CO2 i det omfang, som de har forpligtet sig til.

Der er tale om tre projekter, som på hver sin måde vil bidrage til udvikling og modning af CCS-værdikæden i Danmark. Fælles for alle tre projekter er, at de planlægger at lagre deres CO2 i Danmark. 

Tre forskellige projekter med forskellige støttebehov 

De tre selskaber har budt ind med relativt forskellige støttebehov og med fangst og lagring af meget forskellige mængder CO2. Tilsammen vil de tre selskaber fange og lagre 160.350 tons biogent CO2 begyndende fra 2026 til og med kontraktperiodens udløb i 2032.

Hvad er NECCS-puljen?

Puljen til negative emissioner via CCS (”NECCS-puljen”) blev etableret med Grøn delaftale om finansloven for 2022CCS står for CO2 fangst og lagring, og er et klimavirkemiddel, som handler om at indfange CO2 fra den røggas, der udledes fra for eksempel skorstene på kraftvarmeværker, affaldsforbrændinger og biogasanlæg – og lagre den permanent i et velegnet geologisk lager i undergrunden.

NECCS-puljen har til formål at støtte fangst og lagring af CO2, der stammer fra biomasse – såkaldt biogent CO2. Fangst og lagring af biogent CO2 resulterer – til forskel fra fangst og lagring af fossil CO2 – i negative emissioner. Det skyldes, at den CO2, som man fanger og lagrer, oprindeligt er optaget fra luften af planter. Derfor flytter man CO2 fra atmosfæren til undergrunden.

Der er med tildelingen af de tre kontrakter ikke fuldt afløb for midlerne afsat til NECCS-puljen. Der er ikke pt. planlagt flere udbudsrunder af NECCS-puljen.