2022 blev på flere måder et rekordår. Det faktiske energiforbrug faldt knap 3,8 pct. og det korrigerede bruttoenergiforbrug blev det laveste i 50 år. Samtidig dækkede vedvarende energi 81,4 pct. af det danske elforbrug. Det er en historisk høj andel. Det fremgår af Energistatistik 2022, som Energistyrelsen publicerer i dag.

Energiforsyningskrisen, de høje energipriser og det lune vejr sidste år satte sit præg på energiforbruget. Det faktiske energiforbrug faldt således med 3,8 pct. til 678 PJ i 2022, mens bruttoenergiforbruget, korrigeret for klimaudsving og elhandel, faldt med 4,4 pct. Siden 1990 har Danmark reduceret det korrigerede bruttoenergiforbrug med 15 pct., og Energistyrelsen har ikke registreret et lavere bruttoenergiforbrug i de 50 år, hvor vi har opgjort det.

Fald i forbruget af fossile brændsler

Forbruget af naturgas faldt sidste år med 29,3 pct. Det skyldtes dels, at de høje naturgaspriser tilskyndede husholdninger og virksomheder til at spare. Samtidig udgjorde bionaturgas en større andel af ledningsgassen ligesom vejret var lunere end normalt sidste år. Forbruget af kul og koks faldt med 1,8 pct. og fortsætter dermed den nedadgående trend, der er set de seneste år. Siden 1990 er forbruget af kul og koks reduceret med 82,8 pct. I modsat retning trækker en stigning i olieforbruget til luftfart på omkring 70 pct. som resultat af en højere rejseaktivitet efter de to corona-år.

Stor stigning i andelen af grøn strøm

Produktionen af el baseret på vedvarende energi voksede i 2022 til 81,4 pct. af den indenlandske elforsyning mod 71,9 pct. i 2021. Her bidrog vindkraft med 53,6 pct., mens biomasse udgjorde 18,9 pct. og solenergi, vandkraft og biogas de resterende 8,8 pct.

Mere generelt faldt det faktiske forbrug af vedvarende energi med 1,2 pct. i 2022 som konsekvens af et stort fald på 29,0 pct. i forbruget af træpiller, mens forbruget af biogas og solenergi steg med henholdsvis 10,2 pct. og 48,1 pct.

Fald i udledningen af CO2

Danmarks faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt med 0,2 mio. ton til 27,7 mio. tons i 2022. Når udledningerne korrigeres for brændselsforbrug knyttet til elhandel og klimaudsving faldt CO2-udledningerne 4,4 pct. til 28,7 mio. tons. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger fra energiforbrug faldet 53,1 pct.

Den endelige opgørelse over Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser forventes at blive publiceret af DCE – Nationalt center for miljø og energi i foråret 2024.