Build-rapporten om “spild i byggeriet” gennemgår systematisk og fint årsagerne til spild i byggeriet.

Det er sket ved en række interviews og gennemgang af videnskabelig litteratur. Analysen af litteratur og interviews viser et stort sammenfald, både når det gælder årsager til spild og forslag til, hvordan eller hvor der kan sættes ind.

Analysen peger på at spild og omarbejde især hænger sammen med:
For lidt samarbejde, bl.a. som følge af, at der er forskel på, hvordan aktørerne tjener
penge.
At der ikke afsættes tilstrækkeligt med ressourcer tidligt i projektfaserne, og at de forskellige aktører bliver involveret på et forkert tidspunkt med videnstab til følge.
For meget fokus på laveste udbudspris, hvilket ikke er en garanti for det billigste byggeri i
sidste ende.
For stort tidspres med manglende kvalitet i udførelsen som resultat.
Uklare aftaler og dårligt udført projektmateriale.
Bygherres manglende kompetencer eller at rådgiver ikke tilpasser sin rådgivning til bygherres kompetencer.
Ikke tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft.
At byggebranchen overordnet set har misforstået nogle grundlæggende koncepter ved
digitalisering og derfor ikke udnytter dets potentiale i tilstrækkelig grad.
Fejl eller udeladelser i designfasen, som følge af utilstrækkelig kvalitetsstyring og erfaringsopsamling.
Mangelfuld byggeledelse, planlægning og tilsyn under selve udførelsen.
De mange ændringer, der sker undervejs i et byggeri, hvad enten de skyldes ønsker fra
bygherre eller designfejl (rådgivers eller udførendes, afhængig af entrepriseformen), da
de ofte fører til manglende motivation og engagement.
At det almene tekniske fælleseje overordnet set udnyttes alt for lidt i forbindelse med
projektering, samt at det ikke har været muligt at lave egentlige målinger af effekten af
konkrete initiativer, fx Det Digitale Byggeri, Værdibyg eller Lean.