Verdenskongressen, der arrangeres af IWA og DANVA, finder sted 11.-15. september i København, hvor tusindvis af internationale vandeksperter fra ind- og udland deler erfaringer og diskuterer løsninger på verdens vandproblemer. Her spiller dansk viden og teknologi en vigtig rolle. Under kongressen afholdes blandt andet et politisk topmøde om vandselskabernes bidrag til at leve op til FN’s Verdensmål.

”Mange lande er presset på deres vandforsyning fra floder og søer på grund af klimaforandringer og forurening. Som det eneste land i verden pumper vi alt drikkevand direkte op fra den mere beskyttede undergrund, hvor det leveres koldt og velsmagende uden tilsætning af klor til danskerne. Det at bruge 100 procent grundvand har også den fordel, at forsyningssikkerheden er mindre sårbar over for tørke. Til gengæld kræver det en bedre beskyttelse af indvindingsområder mod pesticider og kemikalier, hvor vi skal holde skidt for sig og drikkevand for sig,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Deltagerne på IWA World Water Congress & Exhibition i Copenhagen Bella Center skal også opleve, hvordan Danmark er førende i verden på vandteknologiske løsninger med ressourcebesparende systemer og måder at udnytte spildevandet på til grøn energi og biogas.” 

Lavt vandforbrug

DANVAs nye nøgletal for vandsektoren, “Vand i tal 2022”, viser, at danskerne i 2021 brugte 105 liter vand i døgnet i gennemsnit. Det er lidt mere end årene før corona, hvor der under nedlukningen var et naturligt merforbrug i de danske husstande. Det er dog stadig meget lavt, global set, hvilket blandt andet kan tilskrives en bevidsthed hos borgerne om værdien af drikkevand samt den danske afgifts- og betalingsstruktur.

Vandselskaberne har også øje for at passe godt på vandet, inden det når ud til forbrugerne. I Danmark er der således kun et tab på 7,22 procent af alt det drikkevand, der transporteres gennem kongerigets cirka 45.000 kilometer drikkevandsledninger. Det er ganske enkelt unikt og skyldes høje ambitioner og verdensledende løsninger.

Klima- og energineutral vandsektor

Det er også noget helt særligt, at vandsektoren i Danmark har et erklæret mål om at være energi- og klimaneutral i 2030.

”Målet er sat for at understøtte den nationale klimadagsorden og skabe en acceleration af grønne vandløsninger. Nøgletallene for vandsektorens energiforbrug viser, at DANVAs medlemmer allerede er godt på vej. Mange af de store danske renseanlæg producerer og sælger allerede mere energi, end de køber,” siger Carl-Emil Larsen.

Den primære emission fra spildevandssektoren stammer fra lattergas og metan i rensningsprocesserne, og her har branchen en stor opgave de kommende år med nye krav fra regeringen.

”De nye krav fordrer, at der er afgørende for at kunne nå i mål, at der bliver skabt bedre regulatoriske muligheder for at kunne arbejde på tværs af forsyningsgrene. Det er via sektorkobling, vi kan optimere mængden af biogas, grøn el og termisk energi,” siger Carl-Emil Larsen.

Færre overløb

Byernes spildevand løber til vandmiljøet gennem renseanlæg, der tilbageholder næringsstoffer. Det er under 10 % af den samlede udledning af kvælstof til Danmarks vandmiljø, der kommer fra spildevandsselskaberne. Hovedparten på 60-70 procent stammer fra landbruget. Af nøgletallene fremgår det også, at der bliver stadig færre overløbsbygværker og flere steder med separatkloakering. I 2010 var 61 procent af det kloakerede areal udlagt til separatkloakering, og det tal er steget til 69 procent i 2021.

”Det er godt for vandmiljøet, at der bliver færre overløbsbygværker og mere separatkloakering. Men det er et dyrt og langt sejt træk at minimere overløb. Problemerne med klimarelaterede oversvømmelser og overløb, samt udfordringen med for eksempel medicinrester og kemikalier som PFAS bør løses hurtigt. Men vandselskaberne er desværre under pres af deres økonomiske rammer, hvor de generelle effektiviseringskrav spænder ben for investeringer. Det er et problem, som DANVA kæmper med Folketinget om i revision af vandsektorloven. Danmark skal jo gerne også i fremtiden være førende med vandløsninger,” siger Carl-Emil Larsen.