Som tidligere beskrevet i Dagens VVS har Esbjerg lavet et udbud, hvor et af kravene kun kan opfyldes af en leverandør.

Konkurrencestyrelsen har svaret ” at ordregiver skal overholde ligebehandlingsprincippet og proprotionalitetspricippet” samt at “ordregiver har et vidt skøn”.

Hele svaret fra Konkurrencestyrelsen følger nederst i denne artikel.

Men først svaret fra Jesper Rasmussen,Borgmesteren i Esbjerg på samme henvendelse. Det følger her : ” Jeg har ikke yderligere kommentarer”.

Konkurrencestyrelsen svarer:

“Jeg skal indledningsvist bemærke, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for udbudsreglerne, og vi vejleder offentlige myndigheder og private virksomheder om fortolkningen af disse regler. Vi har derfor ikke kompetence til at træffe afgørelser eller give bindende forhåndsbesked i konkrete sager.

Ordregiver skal, jf. udbudslovens § 2, overholde ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet, når denne gennemfører og tilrettelægger sin udbudsproces. Proportionalitetsprincippet betyder, at ordregiver igennem sin udbudsproces kun kan stille krav til ansøgere og tilbudsgivere, som står i rimeligt forhold til det konkrete indkøb. Kravene må således ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at imødekomme ordregiverens konkrete, saglige behov. Derudover bør ordregiver overholde sin forvaltningsretlige forpligtelse til forsvarlig og økonomisk forvaltning, herunder bl.a. overveje omkostningerne forbundet med de stillede krav, for at kunne vurdere om disse er rimelige ift. det formål, der forfølges.

Af praksis fra Klagenævnet for Udbud er det anerkendt, at ordregiver har et ganske vidt skøn ved fastsættelsen af krav til udbudte ydelser, så længe disse, under hensyn til målet om en effektiv konkurrenceudsættelse, sikrer ligebehandling af mulige tilbudsgivere. I Saferoad RRS GmbH mod Vejdirektoratet undersøgte Klagenævnet for udbud, hvorvidt ordregivers mindstekrav var sagligt begrundet og ikke var til hinder for en effektiv konkurrenceudsættelse, samt om disse havde til formål at favorisere den valgte tilbudsgiver. I GC Rieber Salt A/S mod Aalborg Kommune, blev der lagt vægt på antallet af andre virksomheder i Europa, som kunne fremkomme med samme produkt.”

Dagens VVS fortsætter med at følge op på denne sag, når evalueringen foreligger.