Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul, naturgas og olie, mens elproduktionen fra solceller og vindmøller steg kraftigt i årets første tre måneder.

Det faktiske energiforbrug i 1. kvartal 2019 faldt med 9,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Forbruget af kul, naturgas, vedvarende energi og olie faldt med hhv. 27,0 pct., 19,5 pct., 4,1 pct. og 2,6 pct. i de første tre måneder af 2019 sammenlignet med de første tre måneder af 2018.

Faldet i energiforbruget skyldes dels, at vindkraftproduktionen steg 24 pct. på grund af bedre vindforhold og dels et betydeligt varmere vejr end sidste år. I årets første kvartal var der således 19 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager desuden til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoeksport af el i første kvartal af 2019 på 1,1 PJ, svarende til 3,4 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 9,8 pct. lavere i de første tre måneder af 2019 i forhold til samme periode året før.