AO har fremlagt regnskab for første halvår 2019. Hovedtallene er:

• Omsætningen i 1. kvartal 2019 blev på 869,6 mio. kr., hvilket er 57,2 mio. kr. eller 7 % højere
end i 1. kvartal 2018. I 1. kvartal 2019 var der en arbejdsdag mere end sidste år.
• Resultat af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal 2019 42,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,9%, mod hhv. 28,6 mio. kr. og 3,5 % i 1. kvartal 2018. Den øgede indtjeningsmargin kan primærthenføres til relativt lavere omkostninger.
• Resultat før skat i 1. kvartal 2019 på 40,5 mio. kr. er 8,3 mio. kr. højere end sidste år.
• Koncernens samlede aktiver pr. 31. marts 2019 udgjorde 2.318,9 mio. kr., hvilket er 97,4 mio. kr. højere end pr. 31. marts 2018. Stigningen kan dels henføres til leasingaktiver (IFRS 16) med 86,7 mio. kr., dels øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, der som følge af omsætningsvæksten er steget med 68,9 mio. kr. Likvider samt softwareaktiveringer er hhv. 21,7 og 13,4 mio. kr. lavere.
• Koncernens egenkapital pr. 31. marts 2019 på 771,5 mio. kr., svarende til en soliditet på 33,3 %, er 108,6 mio. kr. højere end samme periode sidste år.
• Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 1. kvartal 2019 blev på 21,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Investeringer i 1. kvartal 2019 udgjorde 7,0 mio. kr. mod 18,2 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
Øvrige hovedpunkter i 1. kvartal 2019:
• Med virkning fra 1. januar 2019 er IFRS 16 (Leasingkontrakter) implementeret. Der er ingen
væsentlig resultateffekt, mens balancen pr. 31. marts 2019 er øget med 86,7 mio. kr.
• Generalforsamlingen godkendte det indstillede års- og koncernregnskab samt resultatdisponering,herunder betaling af udbytte på 6 kr. pr. 10. kr. aktie. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med formand, Henning Dyremose, og næstformand, Michael Kjær. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at opkøbe egne præferenceaktier med op til 10 % af selskabets aktiekapital.
Forventninger til året
• Som meddelt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2018 forventes resultat før skat for 2019 at blive 150 – 160 mio. kr. I 2018 realiserede Brødrene A & O Johansen A/S et resultat før skat på 150,3 mio. kr.