Ildsjæle har skabt 75 frugtbare år omkring det VVS tekniske arbejde.

I dag for 75 år siden præsenteredes en ny VVS teknisk forening i Ingeniørforeningen. Måneden før var der i Ingeniørsammenslutningen sket en tilsvarende etablering.

Det er baggrunden for, at Danvak – det faglige HVAC tekniske samarbejde i år kan fejre 75 års jubilæum.

Mange vil måske være forundrede over, at danske HVAC-ingeniører kun har været fagligt organiseret i 75 år. Men det er rigtigt.

For 75 år siden havde vi et Danmark med to foreninger af Ingeniører, Ingeniørsammenslutningen, der talte teknikumingeniørerne og Dansk Ingeniørforening, som talte akademi-og civilingeniører.

HVAC var et ukendt ord i 1945.

Men i dag har de nordiske VVS tekniske foreninger taget navnet til. Og Danvak, Swedevac, Norvac, Finvac og Icevac samarbejder under Scanvac-paraplyen.

1945

4.oktober 1945 dannede Ingeniørsammenslutningen, Varme- og hygiejneteknisk gruppe  på initiativ af ingeniør Helge V.Andersen. Kaj B. Johnsen blev valgt som formand.

På initiativ af professor F.C.Becker stiftede Dansk Ingeniør forening 10.november 1945 ”Dansk selskab for Opvamnings- og ventilationsteknik”, DSOV. På det stiftende møde blev H.Peschardt-Hansen valgt som formand.

12.december 1945 holdt Varme- og Hygiejneteknisk gruppe sit første faglige møde med emnet ”Fordeling af centralvarmeudgifter med måler som basis”.

DSOV´s første faglige møde var 9.maj 1946 og omfattede et foredrag om arbejdet i F.C.Beckers laboratorium samt indlæg af Poul Becher om isoleringstekniske arbejder i den nye statsradiofoni-bygning.

Dengang var Danmark langt foran udlandet på det varmetekniske område. Og SBI-rapporten ”Økonomisk Varmeisolering”, der udkom i 1950, blev starten på Danmarks fremsynede position på området for varmeisolering.

Samarbejde

Kun et par år efter dannelsen af Varme-og Hygiejneteknisk gruppe samt DSOV var der følere ude om samarbejde. Og den 8.januar 1948 blev der afholdt et egentligt fællesmøde mellem de to bestyrelser. Her foreslog Varme- og hygiejneteknisk gruppe en organisation, som i de øvrige nordiske lande, men DSOV var ikke klar til dette på det tidspunkt.

Året efter i 1949 blev de to danske foreninger inviteret til 40 års jubilæum i den svenske varme- og sanitetstekniske forening. Jo, dengang var svenskerne langt foran Danmark.

Der var gennem årene en god gensidig orientering mellem de to foreninger, og i nordisk sammenhæng optrådte man som en fælles dansk delegation. I 1951 skulle der have været nordisk kongres i København. Denne blev dog flyttet til Helsinki i tilslutning til nordisk ingeniørmøde.

De 4 lande, Danmark,Sverige, Finland og Norge dannede efterfølgende ”Nordisk Varme-,Ventilations- og Sanistetsteknisk forbund”. Udover årlige møder i de enkelte lande, blev det aftalt, at man hvert 3.år holdt en større Nordisk VVS kongres.

Faglige møder

De emner, som de to ingeniørfraktioner behandlede i de første år var: Kedelautomatik, afbrudt opvarmning, blokcentralers berettigelse og varmemåleres berettigelse. Endvidere var der temaer som strålevarme, ventilationens indflydelse på det almindelige velbefindende og arbejdsintensiteten.

I marts 1951 indbød DSOV kollegaerne i Varme- og hygiejneteknisk gruppe til fællesmøde om de varmetekniske installationer i de første danske højhuse på Bellahøj.

Kursus og normer

Varme- og hygiejneteknisk gruppe besluttede, at gennemføre et kursus for varmeingeniører. DSOV kom med ombord, og der blev gennemført kursus i transmissionsberegninger, isolering af huse, økonomisk rørberegning, ekspansionsbeholdere og beregning af radiatorer.

At deltage i de mange undervisningsaftener kostede 50 kr., og det endte med et overskud på 2.000 kr. Inspireret af succesen blev et ventilationskursus introduceret. Det blev gennemført i 1958 og gav også 2.000 kr. i overskud til foreningen.

DSOV var meget aktiv med udarbejdelse af standarder og normregler. Normarbejdet i Danmark var startet sidst i 1940`erne, hvor også normsekretariatet blev etableret.

Den første norm på VVS-området kom dog først i 1974. Det var afløbsnormen, og det var 4.udgave af de tidligere regulativer.

Ny udvikling  

Det var i 1950`erne, at cirkulationspumperne kom på markedet. Villa-stokerfyr blev udskiftet med oliefyr.

I 1953 fik Danmark overdraget at skulle forestå den 4. nordiske Varme- og Sanitetstekniske kongres med en tilhørende udstilling.

Det blev en vellykket kongres, men udstillingsdelen blev desværre ikke så god. De nye moderne, men tunge kedler, der skulle transporteres op og ned af trapperne i Ingeniørforeningens hus, ødelagde en del af marmortrapperne.

Kongressen og arrangementet blev rost, men den praktiske håndtering var en trist affære.

Men der blev i de efterfølgende år arrangeret mange udstillinger understøttet af fagligt program. I 1957 var der Varmeteknisk messe i Fyns Forum. Kr.30,45 for bustur til messe, 8 kr. for frokost.

I 1964 afholdtes den 8.nordsike VVS-kongres i København med udstilling i Forum og møder på DTH. Ja, ikke DTU – for dengang var det Danmarks tekniske Højskole. En stor succes for vores to VVS tekniske foreninger, for Danmark og et godt tilskud til økonomien på ca. 20.000 i overskud.

Dansk VVS teknisk Forening

Ønsket om en fælles forening blev mere og mere udtalt gennem årene. Summa summarum. Den 16.april 1964 blev Dansk VVS Teknisk Forening en realitet. Alle, der beskæftigede sig med VVS kunne være medlemmer. Altså ikke kun ingeniører, men alle.

Den nye forening skulle varetage fælles aktiviteter som møder, kursusvirksomhed, kommunikation samt repræsentere Danmark i internationale organisationer.

Foreningens første formand blev prof. F.Bisgaard, der også var formand for DSOV. Første generalsekretær blev J.E.Rainals. Civilingeniør Jørgen S.R.Nielsen har på fortrinlig vis i en krønikke om Dansk VVS Teknisk Forenings første 25 års beskrevet udviklingen.

Kort resumeret fik foreningen en flyvende udvikling, fordi bestyrelsen og sekretæren meget aktivt opdyrkede mulighederne i hele landet.

Der blev dannet faggrupper, der blev lavet aftaler med interesserede virksomheder. Antallet af medlemmer som i starten af 1964 var på 700 steg hurtigt til over 1.000.

I årene fra 1964 til 1976 var der et tæt samarbejde med Dansk VVS information om gennemførelse af messer og udstillinger.

I 1976 valgte Dansk VVS information dog at lave sin egen udstillingen. Hvilket var lidt trist for branchen, at der ikke længere var den brede opbakning.

I starten af 1980`er fik foreningen eget kontor på Ordrup Jagtvej i København. Og med nye på sekretariatsposterne og med nye i bestyrelserne blev den flyvende udvikling fortsat.

Masser af kreativitet og ideer.

I 1985 gennemførtes den første VVS verdens kongres, Clima 2000. Stor succes med 1300 deltagere fra 40 lande og 120 udstillere i Bella Center.

Gennem årene er det blevet til mange spændende kongresser som Cold Climate og Roomvent, som foregår under den Scandinaviske VVS-paraply.

Det er ikke på denne begrænsede plads muligt at nævne alle de, som har gjort en forskel. Det er heller ikke muligt at gennemgå de mange tiltag.

Men sikkert er det. Kreativiteten fra 1945, engagementet fra de mange år og mange aktive bestyrelsesmedlemmer, lever stadig videre, og er med til at udvikle Danvak.