I tråd med aftale om klimalov skal regeringen i 2020 offentliggøre en klimahandlingsplan. Fremadrettet skal regeringen hvert femte år præsentere en samlet klimahandlingsplan med et tiårigt sigte. Det skal sikre løbende fremdrift frem mod klimaneutralitet i 2050. Den første samlede klimahandlingsplan består af de sektorstrategier, der er aftalt med Folketinget, igangsatte initiativer til inddragelse af erhvervsliv og civilsamfund samt indikatorer for de forskellige sektorer. Sektorstrategierne, Fynsværkets beslutning om kulstop, aftale om grøn skattereform og finanslovaftalerne for 2020 og 2021 bringer den samlede forventede reduktion op på 7,2 mio. tons i 2030. Det svarer til en tredjedel af de nødvendige reduktioner frem mod 2030.

”Vi har ti år til at nå 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne. Vi har travlt – ingen tvivl om det. Men vi er godt på vej. Den ekstraordinære corona-situation rykker ikke ved vores målsætning. Det er klimahandlingsplanen en understregning af. I et år, som ingen kunne have forudset, har vi sammen med brede flertal i Folketinget og erhvervslivet truffet beslutninger, der bringer os op på en reduktion på 7,2 mio. tons i 2030. Jeg vil gerne takke partierne for et godt samarbejde, der har ledt til et markant skridt mod vores mål.”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

I forbindelse med handlingsplanen foreslår regeringen et indikativt mål på 46-50 procent i 2025. I tråd med aftale om klimalov foreslås der et spænd. Med målet vil regeringen sikre fremdrift samtidig med, at de langsigtede mål opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

”Regeringen vil gerne have et ambitiøst klimamål for 2025. Det er vigtigt, at vi også på den korte bane handler og sætter gang i reduktioner. Samtidigt er det vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at gøre noget i 2025 –  i stedet for et eller to år senere – vælger løsninger, som er ekstremt dyre eller ineffektive – og som i sidste ende ikke lægger den bedste vej frem mod de 70 procent i 2030.” siger klimaminister Dan Jørgensen.

I 2021 skal der forhandles en sektorstrategi for landbruget, ligesom der blandt andet udarbejdes en strategi for elektrificering af Danmark, en grøn infrastrukturplan og en samlet strategi for udviklingen af Power-to-X og fangst og lagring af CO2.

Baggrund

  • Klimahandlingsplanen indeholder sektorstrategier og indikatorer for den grønne omstilling af affaldssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeriet og industrien samt tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Tidligt i 2021 vil regeringen fremlægge et udspil for landbruget.
  • I tråd med Klimarådets anbefaling går regeringens vej til målet ad to spor: Et implementeringsspor og et udviklingsspor.
  • I udviklingssporet investerer regeringen massivt i modningen af nye teknologier som PtX og fangst og lagring af CO2 og udviklingen af nye virkemidler i landbruget.
  • I implementeringssporet træffes der beslutninger om kendte virkemidler, der kan levere reduktioner nu og her fx udfasning af oliefyr, energieffektiviseringer, elektrificering af industrien, udtag af lavbundsjorde og elbiler.
  • Klimarådet vurderer, at implementeringssporet kan levere en reduktion på 10,9 mio. ton CO2e i 2030 med kendte virkemidler.
  • Klimahandlingsplanen har sammen med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 og Fynsværkets beslutning om kulstop en samlet reduktionseffekt på 7,2 mio. ton CO2e i 2030. Hertil kommer reduktioner fra en sektorstrategi for landbruget.