Vareprøver skal afleveres til tiden.

Dette er konklusionen i en ny afgørelse, som klagenævnet for udbud har afsagt.

Aarhus kommune havde udbudt levering af affaldscontainere i licitation. 4 firmaer var prækvalificeret. 3 bød. Et af disse Euro Group modtog besked om , at de ikke havde afleveret til tiden, og  at der derfor blev set bort fra deres tilbud.

Dette klagede Euro Group over.

Klagenævnet skriver i afgørelsen:

“Klagenævnet lægger som ubestridt til grund, at Euro Groups vareprøver befandt sig på afleveringspladsen ved udløbet af tilbuds- og indleveringsfristen, men at Euro Group foretog arbejder på vareprøverne efter fristens udløb. De endelige vareprøver må derfor anses for indleveret efter fristens udløb.
Da det som følge af de fortsatte arbejder ikke var muligt for kommunen at konstatere, i hvilken stand vareprøverne havde været ved fristens udløb – hvilket Euro Group under de foreliggende omstændigheder bærer
risikoen for – var kommunen forpligtet til at undlade at tage Euro Groups tilbud i betragtning. ”

Vareprøverne skulle afleveres kl.12.00, der blev som nævnt arbejdet på dem. Euro Group mente, at de havde clearet dette med kommunen, og at tidspunktet 12.00 var uklart, da en tideligere deadline havde givet et spænd i tiden fra 08.00-14.00.

Mange forklaringer frem og tilbage.

Men:

Konklusionen er klar: Sørg for at have afleveret til tiden.