Danske rederier og maritime udstyrsproducenter går sammen om at udvikle ny type røggassensor, som på det enkelte skib kan dokumentere, at skibene overholder nye internationale svovlgrænser i brændstof.

Om skibene overholder kommende nye globale standarder for begrænsning af svovl forurening skal kunne dokumenteres med en ny type røggas-sensor. Ambitionen er udvikling af et mere kosteffektivt og simpelt system i et nyt samarbejde mellem Teknologisk Institut, danske rederier og maritime virksomheder.

Skibstrafikken er ansvarlig for en væsentlig andel af den samlede luftforurening, og for at mindske luftforureningen er der fra 1. januar 2020 på globalt plan indført nye, skrappe krav til skibes svovludledning. Der hersker dog stor usikkerhed med hensyn til, hvordan de nye krav kan og skal håndhæves for at opnå lige konkurrencevilkår for rederierne.


Et skridt på vejen kan være at udvikle nye røggassensorer til måling af svovludledningen på de enkelte skibe. De nuværende sensorløsninger til at måle svovludledning er ofte komplekse og dyre.

– Der er uden tvivl nogle rigtig gode sensorløsninger på markedet i dag, men det er også løsninger, som ofte kan mere, end der bliver efterspurgt fra rederierne. Gennem en ny tilgang til det tekniske koncept vil vi derfor i projektet afdække potentialet for en alternativ og mere kosteffektiv løsning, siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

I dag er det frivilligt for rederne med kontinuerlige svovlmålinger om bord på skibene, medmindre der benyttes røggasrensning i form af scrubberteknologi, hvor svovlen via tilført vand kan vaskes ud af røgen. Men det kan på sigt blive obligatorisk. Tæt på land findes der andre løsninger til at identificere skibe, som snyder på vægten og benytter brændstof med for højt svovlindhold. Det kan være droneløsninger og fastmonterede sensorer på fx Storebæltsbroen.

– Fra DFDS’s side ser vi gerne at en svovlsensor bliver obligatorisk ombord på alle skibe for at sikre lige konkurrencevilkår blandt rederierne. Samtidig ser vi også et behov for en billigere og mere simpel teknologi end de nuværende løsninger som findes på markedet, siger Allan Grodin fra DFDS, som er en af nøglepartnerne i projektet.

Afprøver forskellige løsninger
Lige nu afprøver konsortiet forskellige kombinationer af sensorer og komponenter i laboratoriet på Teknologisk Institut. Herefter testes en tidlig version af sensoren ombord på et DFDS skib for at opnå driftserfaring. Udgangspunktet for det tekniske koncept er at benytte simple, kosteffektive men velafprøvede sensorer fra tilsvarende miljøer og i den udstrækning det er nødvendigt at fortynde en delmængde af røggassen før måling.

– I første omgang er målet, at den udviklede teknologi skal være et frivilligt redskab, som rederierne kan bruge til at vise, at de overholder de svovlkrav, de er underlagt. Ude på åbent hav er det svært at forestille sig andre løsninger, som vil fungere end en fastmonteret sensor på skibene, og vi vil således også i projektet være i tæt dialog med relevante myndigheder i forhold til hvordan kontinuerte data fra skibene fx kan bruges til en mere målrettet udvælgelse af skibe til yderligere inspektion, siger Morten Køcks.

Valdemar Ehlers, teknisk chef, Danske Maritime supplerer:

– Vi har i Danmark betydelig ekspertise inden for røggassensorer, og vi ser det som en stor styrke, at der fortsat udvikles på sensorteknologierne således at de der er ansvarlige for emissionerne får de bedst mulige forudsætninger for at kvantificere omfanget af disse.

Projektet forløber fra primo 2019 til ultimo 2020 og er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DFDS, MOL Nordic Tankers, Danske Maritime, Danske Rederier, C.I.-Aqua og ME Production.

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2018).