Sanistål skal gøres mere effektiv med ny strategi og nye tiltag, blandt andet mere information til aktionærer. Fra næste år vil der være kvartårlig rapportering i modsætning til det nuværende halvårlige.

Ny forretningsstrategi og finansielle mål for 2020-2022
Den nye forretningsstrategi hedder Genesis og har ambitiøse finansielle mål for 2020-2022. Strategien skal udbygge Saniståls position som den værdiskabende sourcingvirksomhed og øge lønsomheden markant.

Adm. direktør Christian B. Lund siger: “Vores mål er at blive en af de allerbedst indtjenende danske grossist- og servicevirksomheder. Det kræver, at vi er den partner, der tydeligst skaber værdi for de kunder, vi betjener. Derfor organiserer vi os på en helt ny måde, går anderledes til markedet og videreudvikler innovative, digitale løsninger, der hjælper alle kunder til at øge deres indtjening. Vores mål er ambitiøse, men realistiske.”  

Afsættet for strategien er det seneste års gennemgribende fokusering og modernisering af koncernen med salget af stålaktiviteterne i Danmark og Letland, afviklingen i Tyskland og udrulningen af et nyt forretningssystem. Sanistål fastholder i den nye strategi fokus på aktiviteterne i Danmark og Østeuropa, og der er ikke planlagt tilkøb eller frasalg i kerneforretningen.

Ambitionen er at hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022 mod forventet 4% i 2019, opgjort før engangsomkostninger. Fremgangen skal drives af reorganiseringen af den danske forretning og Operational Excellence-initiativer, understøttet af en mindre vækst i salget. Der er særlig fokus på kunderettede koncepter, digitale services, indkøb og organisationsudvikling samt fuld udnyttelse af det nye forretningssystem.

Den nye strategi bygger bl.a. på en grundig analyse og fremskrivning af udviklingen på markeder, delmarkeder, produktkategorier, kanaler og hos kunder og konkurrenter. Analysen har afdækket behov og potentialer i fem kundesegmenter, som har ensartet indkøbsmønstre og ensartede problemstillinger. Sanistål vil målrette indsatsen mod disse fem segmenter. Med dette udgangspunkt forventer Sanistål en gennemsnitlig, årlig, organisk vækst i sin danske forretning på ca. 3% i 2020-2022, mens der forventes nulvækst på Saniståls markeder.

Sanistål venter at øge salget til udvalgte kundegrupper. Centralt i strategien er unikke værditilbud, hvor salg, processer, teknisk rådgivning og prismodeller i endnu højere grad indrettes til kundernes behov, og kommunikation via digitale services, apps, web-shops, butikker og call centre yderligere tilpasses kunderne.

Derudover vil Sanistål udvikle flere værdiskabende koncepter og teste og skalere dem hurtigere. Afsættet er de succesrige erfaringer med lagerstyringskoncepter som EasySupply og StockMaster, der har gjort Sanistål til markedsleder i dansk industri, fordi koncepterne sænker kundernes omkostninger og vareforbrug, ligesom automatiserede processer for genopfyldning, forecasting og fakturering sparer kunderne for tid.

Reorganiseringen af den danske forretning ventes at sænke de faste omkostninger med ca. 35 mio. kr. på årsbasis med næsten fuld effekt fra 2020. De tilknyttede restruktureringsomkostninger bliver væsentligst afholdt i 4. kvartal 2019. Effekten af Operationel Excellence-initiativerne ventes at fordele sig jævnt henover 2020-2022 med fuld effekt – cirka 30 mio. kr. – i 2022.

Strategien kan gennemføres uden væsentlige nyinvesteringer.

Strategien omfatter Danmark, som står for ca. 90% af koncernens omsætning, og dele af strategien udrulles senere i Østeuropa. Forudsætningerne for de finansielle mål er uændrede konkurrenceforhold, nulvækst på det danske marked i 2020-2022 og en beskeden markedsvækst på de østeuropæiske markeder.

De væsentligste risici, der knytter sig til de finansielle mål, er:

 • En konjunkturbestemt afmatning i byggebranchen, som Sanistål vil afbøde ved at skabe bedre balance mellem kundesegmenterne.
 • Vindmøllesektorens udflagning af produktion, som Sanistål vil afhjælpe ved at øge salget til flere industrisektorer.


Ny organisationsstruktur i dag

Sanistål omlægger den danske organisation for at understøtte den nye strategi og som konsekvens af det utilfredsstillende resultat i byggeridivisionen. Sammenlægningen af de to hidtidige divisioner og den nye struktur vil øge effektiviteten, sænke omkostningerne og fremme interne synergier.

Ved omlægningen ophæves divisionerne Byggeri og Industri, og linjefunktionerne samles i fem sideordnede enheder:

 • Commercial (salg, CRM, marketing)
 • Customer Service (kundeservice via call centres, butikker og digitale platforme, back-office)
 • Digitalisation & Concepts (koncepter og services, digitalisering, datadreven viden)
 • Purchasing (indkøb til alle kategorier og kunder)
 • Supply Chain (lagerstyring, levering mv.)

De fem enheder suppleres af stabsfunktionerne Finance & BI samt IT og der etableres en ny stabsfunktion til styrkelse af strategisk organisationsudvikling.

Efter ændringerne vil koncernledelsen bestå af:

 • Adm. direktør Christian B. Lund
 • Økonomidirektør Flemming Glamann
 • Direktør Jesper Høj (Commercial)
 • Direktør Andreas Borup Christensen (Customer Service)
 • Direktør Morten Bak Jantzen (Purchasing)
 • Direktør Stephan Schuler (Supply Chain)
 • Adm. direktør Christian B. Lund (Digitalisation & Concepts)
 • Direktør Vibeke Stiil Frederiksen (IT)
 • Økonomichef Henrik Kluug Sørensen (Finance & BI)
 • Direktør Guntis Sokolovskis (Østeuropa)

Den nye organisation ventes at være fuldt indkørt ved årsskiftet.