73 husstande og virksomheder i det centrale Glamsbjerg får i 2022-23 nye og bedre kloakker, hvor regn- og spildevand løber i hvert sit system. Kommunen siger. “Formålet er at sikre en mere miljøvenlig afledning og skabe plads til de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning.”

Men kommunen siger også at husejerne selv skal betale på egen grund.

Afledning i hvert sit system
Assens Forsyning A/S starter i juni et større anlægsarbejde i Glamsbjerg, hvor kloakkerne til 73 husstande og virksomheder på Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej udskiftes og lægges om. Formålet er at få regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer til at løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker nogle steder i dag.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt og samlet renseanlæg, som Assens Forsyning A/S i øjeblikket opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

For små kloakker og for meget vand
”Det er et kendt problem, at de kloaksystemer, der blev etableret for år tilbage, ikke længere har kapaciteten til at håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Ved at skille regn- og spildevand ad, samt ved at etablere et større og langt mere effektivt kloaksystem, undgår vi overbelastning og oversvømmelser samt skaber en mere miljøvenlig afledning. Det gør vi blandt andet ved ikke at bruge unødig energi og ressourcer på at pumpe og ikke mindst ved, ikke at rense regn- og overfladevand på et renseanlæg. Ved at kloakseparere og anlægge regnvandsbassiner beskytter vi samtidig naturen og især vandløbene, som er sårbare, hvis der bliver udledt for meget regnvand med for høj hastighed og i for store mængder,” siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Separering på offentlig vej og egen grund
I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte husstande. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.