Energistyrelsen har udstedt to bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 1. juli 2024, der begge har til formål at fremskynde tilladelsesprocesserne for VE-anlæg. 

Reglerne stammer fra EU og udspringer af behovet for en hurtigere grøn omstilling og energiuafhængighed som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf stigende energipriser. EU vedtog derfor den 22. december 2022 en nødforordning (revideret og forlænget i december 2023), der har til formål at fremskynde udbygningen af VE, og i oktober 2023 blev der vedtaget en ny version af direktivet for vedvarende energi – VEIII-direktivet.

Nye tidsfrister og regler for miljøvurdering

Bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE implementerer de regler i VEIII-direktivet, der vedrører, hvilke frister myndighederne skal overholde, når de giver tilladelser til VE-anlæg. Der indføres bl.a. forkortede frister for tilladelser til solcelleanlæg på tage og til varmepumper og som noget nyt vil tilladelse efter miljøvurderingsloven (tidligere betegnet VVM-tilladelse) være omfattet af tidsfristerne.

Der indføres derudover en række nye regler for, hvordan og hvorvidt myndighederne skal vurdere VE-projekter i forhold til de konsekvenser, projektet kan have for natur og miljø. For eksempel indskrænkes kravet om miljøkonsekvensvurdering af repowering-projekter og projekter til forstærkning af elnettet til udelukkende at være en vurdering af ændringen eller udvidelsen i forhold til det oprindelige projekt. Projekter vedr. solceller på tage eller andre kunstige konstruktioner undtages helt fra krav om miljøkonsekvensvurdering.

Fremskyndet tilladelsesproces inden for særlige områder til VE

Inden for særlige områder udpeget til VE, kan opstilleren som følge af nødforordningen under visse betingelser undlade at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering og indhente en tilladelse efter miljøvurderingsloven. Formålet er at spare tid og det er bl.a. en forudsætning, at det er muligt for myndigheden, fx kommunen, at fastsætte passende regler for, hvad projektet skal leve op til, så det ikke påvirker natur og miljø negativt.

Uanset de nye fravigelser i procesreglerne på natur- og miljøområdet er Danmark fortsat forpligtet til at overholde målsætningerne i EU’s naturbeskyttelsesdirektiver. 

Faktaboks