Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop godkendt Saniståls salg af stålforretningen i Danmark og Letland til Tibnor A/S. Dermed er alle betingelser for salget opfyldt.

Aftalen om salget blev indgået den 9. november 2018, og salget blev meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 10 2018.

Provenuet fra salget ventes uændret at blive ca. 450 mio. kr. baseret på et normaliseret niveau for arbejdskapital. Provenuet vil blive anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld og styrke balancen, så Sanistål får bedre mulighed for at investere i sine fortsættende aktiviteter. Sanistål forventer efter salget og før effekten af implementering af IFRS 16 en soliditet i niveauet 50% (35% ultimo 2018) og en rentebærende gæld på 2-3 gange realiseret EBITDA i de tilbageværende aktiviteter i 2018 (5,1 ultimo 2017).

”Salget af stålforretningen er en milepæl i indsatsen for at forenkle Sanistål og fokusere på aktiviteterne som værdiskabende, digital partner for kunder i byggeri og industri. Med en normal rentebærende gæld får vi meget større handlefrihed til at investere i forretningen og styrke vores markedsposition via udvikling af nye service- og logistikkoncepter, yderligere digitalisering af samhandel og informations-flow med kunder og leverandører samt tilkøb af strategiske produktkategorier,” siger adm. direktør Christian B. Lund.

En samhandelsaftale med Tibnor sikrer, at Sanistål fortsat kan tilbyde sine kunder stål- og metalprodukter fra Tibnor og andre internationale stålleverandører.

Salget påvirker ikke Saniståls forventninger til 2019, da de regnskabsmæssige reguleringer af de solgte aktiver er indeholdt i 2018-regnskabet og forventningerne for 2019 er baseret på en forudsætning om at salget gennemføres.

Salget gennemføres – som planlagt og tidligere oplyst – den 17. april 2019. Baggrunden herfor er, at der i de efterfølgende påskedage foretages  den nødvendige omstilling af IT-systemer, så Tibnor kan operere i eget IT-system og at samhandelen mellem Tibnor og Sanistål bliver EDI-understøttet.