Omfanget af fejl, mangler og svigt i byggeriet er ikke blevet reduceret hen over de seneste 15 år og fører stadig til store mængder spild. Det er både dyrt og fører til øget udledning af drivhusgasser, når fejlene og manglerne skal udbedres. Med byggeriets store andel i den samlede danske CO2-udledning giver det derfor god mening at se på, hvordan vi kan minimere spild i byggeriet

På instituttet BUILD har en gruppe forskere kortlagt viden om spild i byggeriet for at give byggebranchen og beslutningstagerne en forståelse for, hvor stor en udfordring vi egentlig står overfor, og hvad der kan gøres ved den. Dertil har forskerne for Bolig- og Planstyrelsen udført en opdatering af ”spildindekset”, så man kan se udviklingen af spild i byggeriet for perioden 2004-2019.

– Spild i byggeriet er en væsentlig faktor i byggeriets CO2-udledning. Problemet har bare ikke haft det store fokus længe, så vi har ikke nok viden på området. Men med regeringens strategi for bæredygtigt byggeri og arbejdet i klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren er det kommet på agendaen. Det ser vi som en positiv udvikling, og vi glæder os til at kunne indsamle mere detaljeret viden på området og gøre den tilgængelig for både beslutningstagerne og branchen, siger seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, der håber på, trods regnestykkets kompleksitet, med tiden at kunne omsætte spildet til CO2 som en løftestang for området.

 

Rapporten peger på en række indsatser, der skal sikre en øget forståelse og et bedre beslutningsgrundlag. Indsatserne indeholder også forslag til virkemidler samt forslag til ændringer af byggeprocessen.

Af indsatsområder rapporten peger på, kan nævnes:

  • Sikre en øget forståelse af hvorfor afvigelser og spild opstår, også som led i byggeriets grunduddannelser

 

  • Fremme mere transparent og tilgængelig viden i og fra byggeprojekter, herunder hvordan digitalisering kan bidrage til dette
  • Med baggrund i et udvidet datagrundlag at kunne give realistiske skøn på, hvordan omfanget af spild fordeler sig på byggeriets faser, hvilke former for spild der er de mest udbredte, hvor meget spild udgør pr. m² byggeri, og hvor mange og hvilke byggematerialer der går til spilde, fx fordi de går til under transport eller fordi de skal udskiftes/erstattes

 

  • Tiltag der sikrer en øget brug af Alment Teknisk Fælleseje (ATF) ved at udbrede kendskabet til ATF og gøre den nemt tilgængelig, fx via en vidensportal

 

 OM PROJEKTET

Projektet peger på de hyppigste årsager til spild, baseret på et litteraturstudie af international og dansk forskning samt interviews med centrale aktører fra byggesektoren i Danmark. Med kortlægningen er der skabt et udgangspunkt for at indsamle viden om spild på en mere systematisk måde, og der er potentiale for at udvide datagrundlaget for spildindekset. Nye data vil kunne gøre opgørelserne mere repræsentative og detaljerede på f.eks. faser i byggeriet og udbudsformer. Herved vil økonomiske og klimamæssige konsekvenser ved spild kunne beregnes og bidrage yderligere til indsatsen. Projektet er samfinansieret af Realdania og Bolig- og Planstyrelsen (BPST). Det er udført for BPST og indgår i