En udbyder har ikke krav til at kontrollere et tilbuds informationer.

Det er konklusionen af den afgørelse, som klagenævnet har udtalt i sag om toiletsæder mellem Region Nordjylland og Pressalit.

Pressalit bød. Bano vandt.

Pressalit klagede, og nedenfor er et uddrag af klagen. Den er lidt lang, men illustrerer problematikken.

Pressalit gjorde gældende, at produktet fra den vindende tilbudsgiver ikke opfyldte følgene:

  1. kravene om, at armstøtter skal være testet i henhold til DS/ISO 7966.2016.
  2. at have fremlagt prøver af de tilbudte produkter, idet den vindende tilbudsgiver har fremlagt et toiletsæde med pålimede styrebuffer, som ikke er standardudstyr, og produktet kan derfor ikke være testet i henhold til DS/ISO 12182:2012 som krævet.
  3. Desuden har den vindende tilbudsgiver tilbudt et toiletsæde med en spiralledningfra toiletstøtten til toiletløfter, hvilket er uforeneligt med de normale og opstillede krav til hygiejne på hospitaler.
  4. Den vindende tilbudsgiver har heller ikke opfyldt kravene til høj hygiejne, da der er synlig membran i bunden af toiletløfteren, synlige åbne skruer, uhensigtsmæssig betjening af greb tilhøjderegulering og uhygiejniske overgange mellem materialer. D
  5. Den vindende tilbudsgiver har ikke opfyldt kravet til, at håndvaskearmaturer skal leveres med skoldningssikring, og støjniveauet i den vindende tilbudsgivers
    motor til vaskeophæng overstiger kravet på maksimalt 50 dB.
  6. Pressalit har videre anført, at det ikke er korrekt, at den vindende tilbudsgiver har en ”overopfyldelse af belastningskrav”. Pressalit har i den forbindelse henvist til, at tilbudsgiveren ikke har oplyst sine belastningsværdiersom krævet i DS/ISO 17966.2016, hvilket får tilbudsgiverens værdier til at fremstå meget høje, og det bestrides, at tilbudsgiveren kan leve op til egne værdier og til at kunne dokumentere dette ved testresultater.
  7. Endelig er det usandsynligt, at den vidende tilbudsgiver kan opfylde den sociale klausul i tilbuddet.

Regionen har påstod, at de ikke har pligt til at foretage en kontrol af de oplysninger, som tilbudsgiverne afgiver i deres tilbud.Ifølge udbudslovens § 159, stk. 3, skal en ordregiver.

Klagenævnets kendelse var :

“Ifølge udbudslovens § 159, stk. 3, skal en ordregiver alene i tvivlstilfælde foretage en effektiv kontrol af oplysningerne og dokumentationen i tilbuddet. Tilbuddet fra Bano skulle derfor som udgangspunkt evalueres efter sit eget indhold, og regionen havde alene pligt til at kontrollere oplysningerne i tilbuddet, hvis der for regionen forelå omstændigheder, som gav særlig anledning til en sådan kontrol. ”

Nederlag til Pressalit, men også nederlag til fairness ved udbud.