Der er netop truffet afgørelse i klagenævnet for udbud. Københavns universitet udbød vaskeanlæg i udbud februar 2018. Der var tre bydende. En af taberne, Steelco klagede.

Nedenfor omtales afgørelsen på det ene punkt nemlig, hvad en udbyder kan stille af krav til omsætning:

Loven siger: “Ordregiveren kan stille krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning. Ordregiveren kan dog ikke kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Ordregiveren skal begrunde et sådant krav i udbudsmaterialet.

Afgørelsen fra klagenævnet:

“Den udbudte kontrakt for delaftale 2 havde en anslået værdi på 1.500.000
kr., og det fremgår af udbudsbetingelserne, at det var et mindstekrav, at tilbudsgiveren havde en årsomsætning på minimum 10.000.000 kr. Da Københavns Universitet har fastsat et mindstekrav til tilbudsgivernes årsomsætning, der er over 6 gange højere end kontraktens anslåede værdi, og da
universitet ikke har begrundet mindstekravet, har Københavns Universitet overtrådt udbudslovens § 142, stk. 3, jf. stk. 2.”

På dette punkt er reglerne klare. Afgørelsen lå vel også lige til højrebenet. Men igen var det advokaterne, der scorede kassen. Klagerens advokat, Københavns Universitets advokat og Klagenævnet for udbud brugte 52 sider på denne klagesag, hvor vi kun har beskrevet det ene punkt.