Endnu engang har Klagenævnet for Udbud givet SK Varme i Slagelse det røde kort.

Klagenævnet for udbud skriver i kendelsen november 2018:

  1. SK Varme har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ved at prækvalificere og senere tildele kontrakten om el- og maskinleverance til et halmfyret Euro Therm, hvis tilbud ikke opfyldte udbuddets mindstekrav om teknisk og faglig formåen.
  2. SK Varmes beslutning om at tildele kontrakt til Euro Therm annulleres.

Det er pinligt. Det er kaotisk. Bydende virksomheder kan ikke være tjent med, at offentlige virksomheder ikke lave fair udbud, fair forhandlingsforløb og fair beslutninger.

Og hvem skal nu betale. Jo, Klagenævnet skriver, at SK Varme skal betale kr. 30.000 til klageren Justesen.

Men 30.000 kr. er en dråbe i havet. Tænk på alle de timer, som de bydende har brugt. Tænk for alle udgifterne til advokater. Og tænk på alle de involverede medarbejdere hos SK, som for offentlige midler har lavet dette udbudskaos.

Det startede 21.marts 2017 med at kontrakten om el- og maskinleverancen til det SK Varmes halmfyrede varmeværk blev udbudt. Det blev udbudt som et udbud med forhandling.
3 firmaer,Weiss A/S, Euro Therm og Justsen Energiteknik afgav tilbud på
kontrakten. Den 20. juni 2017 meddelte SK Varme tilbudsgiverne, at SK
Varme agtede at indgå kontrakt med Justsen Energiteknik.

Weiss A/S indgav klage.

Klagenævnet for Udbud annullerede tildelingsbeslutningen.

SK Varme informerede derefter tilbudsgiverne om, at selskabet under henvisning til klagenævnets kendelse, og fordi der var konstateret andre fejl, havde annulleret
udbuddet.

Så kom nyt udbud. Weiss A/S var i mellemtiden taget under konkursbehandling.

Og det endte med SK Varme nu valgte Euro Therm.

Justesen klagede bl.a. på følgende forhold:
– at Euro Term med urette er blevet prækvalificeret, idet selskabet ikke
opfyldte et krav om at have udført mindst 3 halmfyringsanlæg inden
for de sidste fem år regnet fra tidspunktet for ansøgningen om prækvalifikation

Klagenævnet konkluderede:

“Euro Therm opfyldte ikke minimumskravet om 3 referencer inden
for de sidste 5 år.”

Og tildelingsbeslutningen annulleres.

 

Så nu efter 2½ er ingen kommet længere. Pinligt.