Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, SKI er meldt til politiet. Det skriver Klagenævnet for Udbud i afgørelsen i en klagesag.

Det har ikke noget umiddelbart med Dagens VVS-emne område at gøre. Det er et udbud på levering af ydelser inden for servicering og eftersyn af elevatorer. Men alligevel.

Som Dagens VVS gentagne gange har omtalt er der rod i udbudene. Evalueringsmodeller, der er unfair og bærer tilfældighedens præg.

Det er også tilfældet i denne sag, som nu er afgjort af Klagenævnet.

Som nævnt er der tale om levering af ydelser til elevatorer. Over 200 mio. kr. i omfang fordelt på 3 delaftaler.

Der var 4 bydende. Og firmaet Kone kørte klagesagen med deres advokat. Mod SKI med deres advokat. Kendelsen fra Klagenævnets advokater er på 59 sider jura.

Så det kan vel konstateres, at advokaterne er vinderne på de her sager.

Klagenævnets 59 sider slutter med at annullerer de tildelte aftaler med virkning fra 1.april 2019.

I forbindelse med den manglende konkurrenceudsættelse på reservedele oplyser SKI, at de i forbindelse med en markedsundersøgelse vurderede, at der var tale om mindst 50.000 og helt op mod 250.000 forskellige reservedele. De mener, at det ville være unødigt bebyrdende og ressourcekrævende og formentlig i strid med proportionalitetsprincippet at pålægge leverandørerne at udfylde tilbudslister med priser på samtlige reservedele.

Klagenævnet siger, at der i andre muligheder og SKI skulle have brugt disse.

Og så lidt jura. Klagenævnet skriver:

“Efter klagenævnslovens § 18, stk. 2, nr. 3, skulle der herefter fastsættes en alternativ sanktion, hvis Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S havde været omfattet af lovens § 19, stk. 1. Da Staten og Kommunernes Indkøbsservice
A/S imidlertid ikke er omfattet af lovens § 19, stk. 1, skal klagenævnet i medfør af lovens § 18, stk. 3, i stedet indgive politianmeldelse. Anmeldelsen indgives ved fremsendelse af denne kendelse dags dato.”