Underentreprenøren Solid Energi har tabt klagesag ved Klagenævnet for udbud.

Klagenævnet for Udbud mener ikke, at Solid Energi, som underentreprenør har tilstrækkelig retslig interesse.

Klagenævnet skriver om dette:

“Efter lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 1, nr. 1, kan enhver, der har
retlig interesse, indgive en klage til klagenævnet. Det er navnlig tilbudsgivere
og ansøgere om prækvalifikation eller potentielle tilbudsgivere og potentielle
ansøgere, der har den nødvendige retlige interesse. Det følger desuden af klagenævnets praksis, at begrebet ”retlig interesse” ikke bør fortolkes snævert.
Det kræves imidlertid, at klageren har en konkret og direkte interesse i at få
klagenævnets stillingtagen til, om udbudsreglerne er overtrådt. Potentielle
underleverandører til tilbudsgivere har som udgangspunkt ikke en sådan konkret retlig interesse, at de har en selvstændig adgang til at klage til klagenævnet. En underleverandør, der på forhånd har en fast og eksklusiv aftale meden tilbudsgiver om, at denne skal anvendes, kan dog have en tilstrækkelig
retlig interesse til at være klageberettiget.”

Den 11. juni 2020 iværksatte Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S en begrænset licitation uden prækvalifikation om etablering af en varmecentral. Varmecentralen skal forsyne et nyt Lalandia ved Ringkøbing Fjord med varme og skal have et 1.100 kW væske/væske varmepumpeanlæg, et 1,5 MW gaskedelanlæg og to 150 m3 akkumuleringstanke.
Fem entreprenører blev indbudt til at afgive tilbud på opgaven, herunder Aktive Energi Anlæg A/S.
Ved tilbudsfristens udløb den 21. august 2020 modtog Ringkøbing-Skjern
Forsyning tilbud fra AEA indeholdende en løsning med et propanbaseret varmepumpeanlæg fra underleverandøren Solid Energy A/S og en løsning med et ammoniakbaseret varmepumpeanlæg fra underleverandøren Sabroe.

Det blev AEA, som vandt med løsningen fra Sabroe.

Og det står ved magt, da Solid Energy ikke har retslig interesse ifølge Klagenævnet.