Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Det har tydeliggjort arbejdet med at søge om nye projekter.

Vejledningen er særligt anvendelig for udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Vejledningen bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Den findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de samfundsøkonomiske analyser, fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det samfundsøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen.

Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere samt kommuner.

I opdateringen er vejledningen styrket og tydeliggjort på en række områder:

  • Større fokus på dokumentation af data og forudsætninger
  • Forslag om indledende dialog mellem varmeselskab og andre interessenter
  • Fokus på valg af alternativer til projektet, herunder individuel forsyning og kollektive varmepumper
  • Præciseringer ang. opgørelse af projektområde og varmebehov
  • Anvendelse af det faktiske varmebehov hvis det kan opgøres
  • Ændret opgørelse af investeringsomkostninger (annuitet eller scrapværdi baseret på annuitet)
  • Ændret opgørelse af omkostningsfordeling ved kraftvarme

Den nye vejledning var gældende fra den 6. juli 2018, og gælder for nye projektforslag, der indsendes til behandling ved kommunen fra og med denne dato. Projektforslag, der allerede er indsendt til behandling ved kommunen kan færdigbehandles efter den gamle vejledning.

En opdateret udgave af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger forventes offentliggjort i september 2018