Forbilledligt samarbejde på tværs af kommune- og forsyningsgrænser

Haraldsminde regnvandssø er det første af i alt 40 delprojekter, som skal klimasikre Harrestrup Å ved en 100-års hændelse.

Løsningen består af en regnvandssø og en sluse i Harrestrup åen, der ved skybrud op til en 100-års hændelse lukker, så oversvømmelsesareal omkring åen tages i brug. Løsningens samlede kapacitet er på ca. 50.000 m3. Den er finansieret og realiseret i et bredt samarbejde mellem NOVAFOS, HOFOR, Glostrup Forsyning og Frederiksberg Forsyning.

Regnvandssøen blev i første omgang aktuel i forbindelse med klimatilpasningsplanerne for området omkring Haraldsminde i Ballerup Kommune. Sideløbende med det lokale projekt i Haraldsminde arbejdede Ballerup Kommune og Novafos med 9 andre kommuner og deres forsyninger på at sikre, at Harrestrup Å kunne håndtere en 100-års regn. Harrestrup Å-systemet er den primære vandvej for store dele af Hovedstadsområdet ved skybrud, og der var store oversvømmelser fra vandløbet i forbindelse med de to skybrud i hovedstaden i 2007 og 2011.

I Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å blev det hurtigt klart, at de grønne områder langs Harrestrup Å skulle i spil som oversvømmelsesarealer, hvis man skulle lykkes med at sikre de 9 hovedstadskommuner mod skadevoldende oversvømmelser langs åen. Hermed blev et ekstra samarbejde føjet til projektet ved Haraldsminde, og det fik indflydelse på udformningen af lokalområdet, der kom til at bestå af flere elementer: Novafos har etableret en regnvandssø med en rensevolumen på ca. 8.000 m3. Regnvandssøen har derudover en forsinkelseskapacitet på ca. 20.000 m3 svarende til en 5-års hændelse. Ved skybrud op til en 100-års hændelse lukker en sluse i åen, og et oversvømmelsesareal tages i brug. Slusen og oversvømmelsesarealet kan tilbageholde yderligere 30.000 m3 regnvand og finansieres af parterne i Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å. Den samlede kapacitet i Haraldsminde er på ca. 50.000 m3 regnvand til gavn for både lokalområdet og kommunerne langs Harrestrup Å.

Området er designet, så det ændrer karakter i forhold til den tilbageholdte mængde regnvand, og man vil opleve en sø med varierende vandstand alt efter, hvornår det sidst har regnet. Man kan gå en tur på stien langs vandkanten eller over søen på 2 broer, der indikerer forbassinerne. Ved regn over 5-års hændelsen vil stien og broerne blive oversvømmet, og det vil kun være muligt at gå rundt om søen på en højereliggende sti.

Når skybruddet rammer, vil slusen lukke, og Harrestrup Å vil brede sig ud i oversvømmelsesarealet, hvorved et større område omkring den nye sø og store dele af stisystemet vil blive oversvømmet.

Området er indrettet, så der i tilfælde af en 100-års hændelse vil være tale om en kontrolleret oversvømmelse. Det betyder, at nogle af områdets rekreative faciliteter friholdes, og at hestene i området kan stå tørt.

I projektet er der arbejdet med synergier mellem de forskellige lokale interesser bl.a. igennem nyttiggørelse af materialer: Fældede træer er beholdt i området til ”billebyer”, og opgravede sten er brugt til markørsten i forhold til vandstandsændringer i søen. Overskudsjorden er brugt rekreativt til at skabe et varieret terræn. Mere end 90 % af den opgravede jord er nyttiggjort i nærområdet, hvilket har sparet rigtig meget på CO2-regnskabet.