”Det bliver bedre om 2 år”, siger administrerende direktør Christian B. Lund til det skuffende 2019-regnskab

“Overskriften på 2019 var ”restrukturering” med frasalg, afvikling, fokusering, omlægning af organisationen og et nyt forretningssystem. På grund af de store ændringer er regnskabet bestemt ikke tilfredsstillende, men formålet med alt det, vi har gjort, er at bringe Sanistål i en position, hvorfra vi støt kan øge lønsomheden. Fokus i 2020 bliver på drift og indtjening. Nu skal vi levere og tage de første skridt frem mod målet om at nå en EBITDA-margin i niveauet 9% i 2022,” forsætter direktøren.

Hovedresultat for Sanistål
Driftsresultatet i de tilbageværende aktiviteter – de grossist- og servicevirksomheder i Danmark og Østeuropa, der udgør fremtidens Sanistål – blev som udmeldt i november.  Året var præget af omfattende ændringer af virksomheden.

 • Omsætningen faldt 6% til 3.274 mio. kr. Faldet skyldes, at det ikke lykkedes at normalisere salget til danske byggekunder i 2. halvår. Salget til danske industrikunder var stort set uændret.
 • Bruttoavanceprocenten var med 23,8% på niveau med de 24,0%, der blev realiseret i 2018.
 • Driftsresultatet (EBITDA) før engangseffekter blev 128 mio. kr. mod 184 mio. kr. i 2018 (Tallet i 2018 er tillagt 2019-effekten af IFRS 16).
 • Engangseffekter beløb sig til -58 mio. kr. mod -7 mio. kr. i 2018. Engangseffekterne vedrørte det nye ERP-system, der blev taget i brug i 2. kvartal, og restruktureringsomkostninger i 4. kvartal ved reorganiseringen af den danske forretning.
 • Det rapporterede EBITDA blev 70 mio. kr. (forventet: 60-80 mio. kr.  

Ud over de nævnte engangseffekter på -58 mio. kr. er koncernregnskabet som ventet præget af frasolgte og afviklede aktiviteter samt goodwillnedskrivninger. Effekterne blev som ventet.

 • Årets resultat blev -203 mio. kr. mod -169 mio. kr. i 2018.
  • De frasolgte stålaktiviteter i Danmark og Letland bidrog med et EBITDA på -4 mio. kr. efter omkostninger til udskilningen (forventet: -5 til 5 mio. kr.)
  • De ophørte tyske aktiviteter fik et resultat efter skat på -37 mio. kr. (forventet: -35 mio. kr.)
  • Goodwillnedskrivninger vedr. Carl F beløb sig til 103 mio. kr.
 • Egenkapitalen blev reduceret med 201 mio. kr. til 602 mio. kr., og soliditetsgraden faldt fra 34,7% til 31,8%. Korrigeret for IFRS 16 steg soliditeten med 2,5 procentpoint.
 • De frie pengestrømme blev forbedret til 309 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 2018. Provenuet fra salget af stålaktiviteterne blev brugt til at nedbringe bankgælden.
 • Effekten af IFRS 16 var -4 mio. kr. på resultatet før skat.

2020: Forbedring af driftsindtjening  
I 2020 venter Sanistål en bedre driftsindtjening. Fremgangen vil blive drevet af højere effektivitet, gevinster ved Operational Excellence initiativer i Genesis-strategien samt besparelser ved sidste års reorganisering af den danske forretning. Siden november 2019 er der i Danmark nedlagt 70 stillinger og sløjfet ledelseslag.

 • Der ventes en organisk vækst i niveauet 3%.
 • EBITDA ventes at blive i intervallet 125-150 mio. kr. (Tilbageværende aktiviteter 2019: 70 mio. kr.)