I januar måned udbød Ringkøbing-Skjern Kommune som offentligt udbud en kontrakt om indsamling og transport af organisk affald og restaffald.
Et par måneder efter klagede en af taberne Urbaser over udbyders krav om økonomisk formåen.

Sagen har været i Klagenævnet og klagenævnet har netop nu offentliggjort, at Ringkøbing-Skjern har opført sig korrekt ved punkterne om økonomi.

Urbaser nedlagde 5 påstande, hvoraf de to første omhandlede økonomi.

  1. Påstand 1
    Klagenævnet skal konstatere, at Ringkøbing-Skjern Kommune har handlet istrid med udbudsloven ved at stille krav om, at tilbudsgiveren i de seneste tre reviderede og godkendte regnskabsår har haften omsætning på minimum 30 mio. kr.
  2. Påstand 2
    Klagenævnet skal konstatere, at Ringkøbing-Skjern Kommune har handlet i strid med udbudsloven ved
    at stille krav om, at tilbudsgiveren i hvert af de seneste tre godkendte reviderede regnskabsår skal have en egenkapital på minimum 3 mio. kr. og en soliditetsgrad på minimum 15%.

Klagenævnet er som nævnt kommet til en afgørelse, hvor de ikke giver Urbaser medhold.

Klageneævnet udtaler:

“Af udbudslovens § 140 fremgår følgende om krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres egnethed:
”§ 140. En ordregiver kan fastsætte krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres egnethed i forhold til
1) udøvelse af det pågældende erhverv, jf. § 141,
2) økonomisk og finansiel formåen, jf. § 142, eller
3) teknisk og faglig formåen, jf. § 143.
Stk. 2. Ordregiveren skal fastsætte egnethedskravene som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. ”

Klagenævnet fortsætter

Påstanden angår tekststykket ”Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiveren i hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår
har haft (…)”, indsat i udbudsbekendtgørelsen efter den fortrykte tekst,
”Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier (…)” og ”Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves”. Klagepunktet vedrører, om kommunen ved denne formulering af egnethedskravet er gået videre, end udbudsloven tilsiger, og har afskåret tilbudsgivere fra at godtgøre deres økonomiske og finansielle formåen på anden vis, hvis tilbudsgiverne af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som kommunen
har krævet.
Klagenævnet finder, at formuleringen af egnethedskravet, herunder brugen
af ordet ”mindstekrav”, ikke kan fortolkes således, at kommunen har skærpet egnethedskravet på en sådan måde, at tilbudsgivere afskæres fra at
fremlægge anden relevant dokumentation, hvis de måtte have gyldig grund
dertil, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Kommunens tilføjelse må læses som en specificering af kravet, og specificeringen går ikke i sig selv videre end det, som allerede følger af udbudslovens § 140, stk. 2, 1. pkt., hvorefter egnethedskrav skal formuleres som minimumskrav. Kommunens præcisering af, at egnethedskravet er et mindstekrav medfører således ikke, at visse tilbudsgivere afskæres fra at fremlægge
anden relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor ikke handlet i strid med udbudslovens § 152, stk. 2, jf. § 154, ved formuleringen og fastsættelsen af egnethedskravet om en omsætning på minimum 30 mio. kr. i de seneste tre reviderede og godkendte regnskabsår.

Som anført oven for ad påstand 1 følger det af bestemmelsen i udbudslovens § 154, at Ringkøbing-Skjern Kommune kunne fastsætte, at den økonomiske formåen skulle dokumenteres ved årsregnskaber, og at tilbudsgivere, som af en gyldig grund ikke måtte være i stand til at honorere det fastsatte dokumentationskrav, kunne dokumentere den økonomiske kapacitet ved at fremlægge anden dokumentation.
Henset til kontraktgenstandens karakter, det anførte om markedet og konkurrencesituationen finder klagenævnet, at de fastsatte krav til økonomisk formåen for årene 2015-2017 var sagligt begrundede.

Altså ikke medhold i de to påstande.