Flot og visionært initiativ skal skabe fremtidens grønne udvikling.

Dansk Center for Energilagring, seks universiteter, Energy Cluster Denmark (ECD) og Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG) har taget initiativ til at samle et bredt partnerskab, som har udformet et roadmap for, hvordan Danmarks tunge transport og energitunge industrivirksomheder kan omstilles til grønne brændsler frem mod 2030 og 2050 – og samtidig skabe arbejdspladser, eksport og vækst af grønne teknologier.

I alt har mere end 100 organisationer, herunder GTS-Institutter, klyngeorganisationer og en lang række relevante virksomheder deltaget i et intensivt forløb, som nu har resulteret i et bud på, hvordan vi kommer i mål med en af de største udfordringer i den grønne omstilling: At udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri.

Formand for arbejdsgruppen bag roadmappet, Anker Degn Jensen, professor ved Institut for Kemiteknik på DTU, glæder sig over, at det er lykkedes at samle så mange aktører i et godt og produktivt samarbejde:

”At lave et bud på en total omstilling til grønne brændstoffer til tung transport og industri har været et spændende og komplekst arbejde, og jeg vil gerne takke for alle de vigtige bidrag, vi har fået fra virksomheder, universiteter, brancheorganisationer, klyngeorganisationer og GTS’er,” lyder det fra Anker Degn Jensen.

”Vi har heldigvis førende virksomheder, der er langt fremme med de nødvendige teknologier med mulighed for at etablere demonstrationsanlæg til grønne brændstoffer på relativt kort sigt. Samtidig skal der på den korte bane forskes i blandt andet nye forretningsmodeller og former for finansiering samt i et mere sammenhængende energisystem, der inkluderer power-to-x-produktion. Endelig skal der forskes i livscyklusanalyser, som skal sikre, at de valgte løsninger reelt set er grønne. Og på langt sigt skal der være fokus på udviklingen af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer.”

Gode muligheder

Også hos Energy Cluster Denmark, som repræsenterer den samlede energisektor, glæder man sig over samarbejdet og ser gode muligheder for industrialisering og opskalering af teknologierne inden for en kort tidshorisont:

”Danmarks energisystem har verdens højeste andel af vedvarende energi, og danske virksomheder er blandt de ypperste på området. Vi har alle forudsætninger for at kombinere verdens stærkeste energisystem med teknologiførende virksomheder og skabe den næste teknologiske landvinding inden for power-to-x og grønne brændsler. Teknologierne kender vi. Næste skridt er kommerciel opskalering, store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren, som tripper efter de løsninger, vi kan levere,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Stort potentiale

Blandt de oplagte aftagere er den tunge vejtransport og skibsfarten, hvor direkte elektrificering pt. ikke er en realistisk vej. I den maritime klyngeorganisation MARLOG ser man et stort potentiale for, at de nye teknologier og brændstoffer kan være med til at gøre skibsfarten og landtransporten mere grøn:

”Selv om søfart er den mest energieffektive transportform, er den internationale skibsfart baseret på fossile brændsler og står for 2,2 pct. af verdens samlede udledninger af drivhusgasser. Vi har som en globalt førende nation inden for vedvarende energi, power-to-x-teknologier samt skibsfart de perfekte forudsætninger for at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger og samtidig styrke vores virksomheders eksport og bidrage til omfattende CO2-reduktioner globalt. Ydermere skaber vores stærke positioner inden for international luftfart og logistik gode muligheder for at fremme løsninger, der går på tværs af transportformer og drastisk mindsker udledninger fra transportsektoren,” lyder det fra Jan Boyesen, Senior Project Manager i MARLOG.

Vigtigt at komme i gang

Hos Dansk Center for Energilagring håber man, at det brede partnerskab vidner om, at alle aktører er klar til at understøtte regeringens ambitiøse klimamålsætning, men understreger samtidig, at det er vigtigt at komme i gang nu:

”Regeringen skal i 2021 præsentere en politisk strategi for en dansk power-to-x-indsats. Med dette roadmap, der samler hele værdikæden på tværs af forskning og industri, fremlægger vi et stærkt bud til regeringen på, hvad der kræves, hvis Danmark skal accelerere indsatsen og udnytte vores potentiale til at blive verdensførende på eksport af teknologier og løsninger globalt. Men det forudsætter, at regeringen inddrager aktørerne og bakker op med finansiering til forskning, demonstration og industrialisering. Det er ligeledes afgørende at sikre stabile rammevilkår, der kan udvikle markedet for de grønne brændstoffer. Det haster med en strategi, og vi er klar,” siger Anne Marie Damgaard, sekretariatschef for Dansk Center for Energilagring.

Det er Innovationsfonden, som har efterspurgt roadmaps inden for i alt fire områder, der alle skal bidrage til at dansk forskning, innovation og erhvervsliv kan være med til at løse de store udfordringer, som er afgørende for at opfylde regeringens klimamål for 2030 og 2050 – og samtidig understøtte, at der skabes arbejdspladser og eksport.

De fire såkaldte ‘Innomissions’ dækker foruden roadmappet for grønne brændsler emner som ‘CO2-fangst og lagring’, ‘Klimavenligt og økovenligt landbrug og fødevareproduktion’ samt ‘Genbrug og reduktion af plastikaffald og tekstiler.’ De indkomne roadmaps skal danne ramme for Innovationsfondens videre arbejde med at investere 700 millioner i løbet af 2021 til partnerskaber, som kan skabe grønne resultater og løsninger inden for de fire områder.