Partikelforurening fra landets ca. 130.000 biomassefyrede kedler er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og danske beregninger viser, at omkring 4.200 for tidlige dødsfald i årligt gennemsnit for perioden 2016-2018 kan relateres til den samlede luftforurening i Danmark. Afbrænding af biomasse er en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark.

I et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, vil et konsortium, ledet af Teknologisk Institut, undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan tilpasses biomassekedler og på en kosteffektiv måde reducere partikelemissionerne. Et elektrofilter, også kaldet en elektrostatisk separator, er et apparat til udskillelse af partikler fra røggas ved hjælp af en elektrisk spændingsforskel.

– Røg fra biomassekedler kan, hvis ikke behandlet rigtigt, slippe ud i atmosfæren med skadeligt indhold af partikler og dermed forringe luftkvaliteten. Kedelbranchen har i årevis arbejdet på at udvikle nye løsninger for at kunne efterleve de strengeste europæiske partikelemissionskrav på 20 mg/m3 støv. Projektets ambitiøse mål er at reducere partikelemissionen til under 2 mg/m3 i typeprøvning og under 10 mg/m3 under realistiske forhold. Dette er væsentligt bedre end emissioner fra de bedste kedler på markedet i dag, fortæller Quynh Nguyen, konsulent hos Teknologisk Institut.

Effektiv røgrensning
Deltagerne i projektet Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler (SHREK) består – ud over Teknologisk Institut – af filterudviklingsvirksomheden PHX innovation samt kedelproducenterne Scandtec og NBE Production.

Afbrænding af biomasse giver anledning til væsentlige partikelemissioner og er dermed en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark. En meget effektiv metode at rense røgen for partikler er ved at anvende elektrostatiske filtre. Disse anvendes i vid udstrækning på store kedler over 1 MW, men ikke på mindre kedler, fordi det har været er svært at tilpasse den eksisterende teknologi til en acceptabel pris. Noget projektet vil forsøge at rette op på.

Elektrofilter udviklet til brændeovne skal tilpasses biomassekedler
PHX Innovation ApS har udviklet et avanceret og moderne elektrostatisk filter til at rense røgen fra brændeovne, hvor partiklerne i røggassen effektivt opsamles. I et nyt projektsamarbejde mellem PHX Innovation, Teknologisk Institut og kedelproducenterne NBE Production A/S og Scandtec ApS, vil elektrofilterteknologien videreudvikles og tilpasses biomassefyrede kedler.

– En velimplementeret løsning vil åbne nye eksportmarkeder for projektets partnere, således at den udviklede løsning vil få en gavnlig miljøeffekt ikke bare i Danmark, men i hele Europa, vurderer Thomas Nørregaard Jensen, projektleder, Teknologisk Institut.

Projekttitel: Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler (SHREK)