Sanistål har aflagt regnskab for 2018.

Bundlinien er negativ – minus 169 millioner-, og der er intet udbytte til aktionærerne.

Umiddelbart et surt sjov, men det er ikke hele sandheden. Sanistål har faktisk taget skridt til en bedre udvikling.

Sanistål har i 2018 blandt andet gjort følgende tiltag:

 • Stålaktiviteterne i Danmark og Letland er solgt for ca. 450 mio. kr., betinget af konkurrence- myndighedernes godkendelse. Sanistål vil fortsat markedsføre stål- og metalprodukter.
 • De tabsgivende tyske aktiviteter ophører. De tyske stålaktiviteter afvikles gradvis i løbet af 1. halvår 2019, mens de tyske industriaktiviteter ventes solgt ved halvårsskiftet 2019.
 • Indtjeningen er forbedret i 2. halvår 2018 og ventes yderligere styrket i 2019 som følge af gennemførte effektiviseringer, omkostningstilpasninger samt en række bruttoavanceoptimerende tiltag.

Finansielle resultater i 2018 er som ventet 
Resultaterne er præget af væsentlige, ikke-tilbagevendende effekter relateret til frasalg, restrukturering og nyt ERP-system.

 • Omsætningen er vokset 2,5% til 4.634 mio. kr. Omsætningen i de tilbageværende aktiviteter udgør 3.501 mio. kr. efter en vækst på 2,7%, der især har været drevet af stigende markedsandele i Industridivisionen.
 • Driftsindtjeningen (EBITDA) er 125 mio. kr. Justeret for ikke-tilbagevendende effekter udgør EBITDA 157 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 2017.
  • EBITDA i de tilbageværende aktiviteter er 99 mio. kr. (forventet: 90-110 mio. kr.).
  • EBITDA i frasolgte og ophørende aktiviteter er 12 mio. kr. (forventet: 10-20 mio. kr.).
 • Nettoresultat på -169 mio. kr. (2017: 54 mio. kr.) efter indregning af nedskrivninger og transaktions-omkostninger relateret til salg af stålaktiviteterne på i alt 259 mio. kr.
 • Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 803 mio. kr. og soliditeten 34,7%. Efter salget af stålaktiviteterne ventes en soliditet i niveauet 50% før implementeringen af IFRS 16 i regnskabsåret 2019.
 • Positive pengestrømme fra driften på 148 mio. kr. (2017: 107 mio. kr.) og frie pengestrømme på 56 mio. kr. (2017: 21 mio. kr.) på trods af højt investeringsniveau.

Højere indtjening i de tilbageværende aktiviteter i 2019 
Om fremtiden skriver Sanistål: “Der ventes en betydelig fremgang på den tilbagevendende driftsindtjening i 2019 i de tilbageværende aktiviteter. Forbedringen bliver opvejet af ikke-tilbagevendende poster i niveauet 30 mio. kr. primært relateret til implementeringen af det nye ERP-system.

 • De tilbageværende aktiviteter ventes at opnå et rapporteret EBITDA på 170-190 mio. kr., hvoraf implementeringen af regnskabsstandarden IFRS 16 alene ventes at bidrage med ca. 80 mio. kr.
 • Forudsat at aktiviteterne overdrages i april 2019 ventes driften i de frasolgte stålaktiviteter at bidrage med et EBITDA i intervallet 5-15 mio. kr. Der vil herudover skulle afholdes engangsomkostninger i niveauet 10 mio. kr.
 • De ophørende tyske aktiviteter ventes at opnå et resultat efter skat i intervallet -20 til -30 mio. kr.”