Select Page

Forfatter: Per K Rasmussen

Danmark i spidsen for global klimaudvikling

Det haster med at få den globale omstilling op i gear, hvis verden skal nå Parisaftalens ambitiøse målsætninger. Både udviklede lande, de store vækstøkonomier og udviklingslandene skal gennemføre en markant omstilling af energisektorerne, hvis vi skal i mål. Særligt for de fattigste lande er der behov for samarbejde og erfaringsudveksling, så omstilling af energisektoren går hånd i hånd med økonomisk og social bæredygtig udvikling. På FN’s generalsekretærs klimatopmøde 23. september 2019 skal verdens lande, multilaterale udviklingsbanker, private virksomheder og investorer samt civilsamfundet gennem udveksling af best practice og konkrete løsninger sætte fokus på at hæve klimambitionerne, og hvordan man...

Læs mere

Udbudsjusk fortsætter

Der er netop truffet afgørelse i klagenævnet for udbud. Københavns universitet udbød vaskeanlæg i udbud februar 2018. Der var tre bydende. En af taberne, Steelco klagede. Nedenfor omtales afgørelsen på det ene punkt nemlig, hvad en udbyder kan stille af krav til omsætning: Loven siger: “Ordregiveren kan stille krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning. Ordregiveren kan dog ikke kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Ordregiveren skal begrunde et sådant krav i udbudsmaterialet. Afgørelsen...

Læs mere

Ny pligter når der udbydes

Folketinget har vedtaget nye ændringer i udbudsloven. Ændringer, som giver de udbydende to nye pligter: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 mio. kr. Loven træder i kraft 1. juli 2019 og gælder alle udbud, der offentliggøres efter denne dato. Dagens VVS har gentagne gange påpeget de lemfældige og tilfældige evalueringer, som finder sted. Alle forbedringer omkring evalueringsmodellerne er mere end velkommen. For det skal være fair konkurrence. I forbindelse med...

Læs mere

Udbudsrod – SKI meldt til politiet

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, SKI er meldt til politiet. Det skriver Klagenævnet for Udbud i afgørelsen i en klagesag. Det har ikke noget umiddelbart med Dagens VVS-emne område at gøre. Det er et udbud på levering af ydelser inden for servicering og eftersyn af elevatorer. Men alligevel. Som Dagens VVS gentagne gange har omtalt er der rod i udbudene. Evalueringsmodeller, der er unfair og bærer tilfældighedens præg. Det er også tilfældet i denne sag, som nu er afgjort af Klagenævnet. Som nævnt er der tale om levering af ydelser til elevatorer. Over 200 mio. kr. i omfang fordelt på 3 delaftaler. Der var 4 bydende. Og firmaet Kone kørte klagesagen med deres advokat. Mod SKI med deres advokat. Kendelsen fra Klagenævnets advokater er på 59 sider jura. Så det kan vel konstateres, at advokaterne er vinderne på de her sager. Klagenævnets 59 sider slutter med at annullerer de tildelte aftaler med virkning fra 1.april 2019. I forbindelse med den manglende konkurrenceudsættelse på reservedele oplyser SKI, at de i forbindelse med en markedsundersøgelse vurderede, at der var tale om mindst 50.000 og helt op mod 250.000 forskellige reservedele. De mener, at det ville være unødigt bebyrdende og ressourcekrævende og formentlig i strid med proportionalitetsprincippet at pålægge leverandørerne at udfylde tilbudslister med priser på samtlige reservedele. Klagenævnet siger, at der i andre muligheder og SKI skulle have brugt disse. Og så lidt...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.